Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler

Akademik 0 Yorum 2,662 Görüntülenme 2018-04-01

TÜRKİYE'NİN TURİZM POLİTİKALARINDA DÖNEMLER İTİBARİYLE YAPILAN YENİLİKLER VE DEĞİŞİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME-Devamı

Araş. Gör. Mustafa KIRCA

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada turizm politikalarında yapılan değişiklikler ve getirilen yeniliklerin neler olduğu incelenmiştir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’dan itibaren turizm politikaları sürekli güncellenmiştir. Kitle turizminin gelişmesini hedefleyen politikalardan, bireysel ve özel ilgi turizmine yönelik politikalara doğru bir gelişmenin ve değişmenin olduğu politikalardan görülmektedir.  Yapılan politikalarda amacın genellikle rekebatt avantajı kazanma olduğu görülmüştür. Ayrıca, turizm sektörünün milli ekonomik gelişmişliğe ve milli refaha katkısına sık sık vurgu yapılarak bu yönde gelişmeler ve yenilikler yapılmaktadır.

Turizm politikalarındaki en önemli yenilik ve değişmenin kaynağı, kitle turizminin gelişmesi ve doygunluğa ulaşmasıdır. Kitle turizminin mevsimsellik oluşu ve getirdiği sorunlar, turizm politikalarını değişime zorlamıştır. Bu yüzden yenilen politikalar da daha çok turizmin yılın her ayına yayılmasına sağlayacak politikaların getirildiği ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirleri içeren politikaların izlendiği görülmektedir. Özellikle bu politikalar izlenirken birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapılmasına önem verildiği görülmektedir.

Turizm politikalarında yapılan değişimler ve yenilikler genellikle teşvikler üzerinde olmuştur. İlk planlarda ve mevzuatlarda turizm tesislerini nicelik olarak artırmaya yönelik teşvikler, daha sonraki yıllarda yıpranan turizm yatırımlarının iyileştirilmesine, bozulan çevreyi korumaya, kültürel varlıkları korumaya yönelik teşviklere yöneldiği görülmüştür. Ayrıca, kültürel değerlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasına yönelik politikaların, turizm işletmeciliği politikalarına göre son yıllarda daha fazla turizm politikalarının içinde yer aldığı görülmüştür.

Turizm politikalarındaki yeniliklerin en önemlilerinden biride mesleki yasaların sürekli yenilenmesidir. Örneğin, turist rehberliği ile ilgili olan kanunlar birkaç defa değişikliğe uğramıştır. Bunların yanında, değiştirilmesi için çalışmaları süren bir sürü mevzuatın yıllarca beklemesi turizm politikalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

İncelemelerde literatürden çıkarılan turizm politikası ile ilgili yeniliklerin, Türk Turizm Politikasında’da var olduğu görülmektedir.  Turizm politikaları her ne kadar değişse de turizm sektöründeki yenilikleri ve değişimleri tam olarak yansıtamamaktadır. Bu konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalarda da belirtildiği üzere asıl değişim ve yeniliğin kamu sektörü elinden değil daha çok özel sektör tarafından yapıldığı görülmektedir (Higgings, 1996, Mei, Arcodia, ve Ruhanen, 2012).

Son söz olarak, yapılan bu politika değişimleri ve yenilikleri birbirinin üzerine ekleme şeklinden ziyade, her dönemde farklı turizm politikası hedeflerinin oluşması, aslına bir turizm politikamızın olmadığını göstermektedir. Kozak, Akoğlan Kozak ve M. Kozak (2011)’da tespit ettiği gibi Türkiye’de her yeni hükümetin uygulayacağı, kesin çizgileri belirlenmiş bir turizm politikası bulunmamaktadır. Temel bir turizm politikası oluşturulmalı ve bunun üzerine yenilikler ve değişimler inşa edilmelidir.

KAYNAKÇA

Akoğlan Kozak, M. (2004). Değişim Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Aykaç Alp, E. (2010). Türkiye'de turizm gelirleri ile büyüme arasındaki ilişkinin analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(28), 13-24.

Bozok, D. ve Şahin, S. (2009). Türkiye'de uygulanan turizm politikaları. Ş. Cavuş, Z. Ege, ve O. E. Çolakoğlu içinde, Türk turizm tarihi: Yapısal ve sektörel gelişim (s. 255-286). Ankara: Detay Yayıncılık.

Chiang, C. F. (2010). Perceived organizational change in the hotel industry: An implication of change schema. International Journal of Hospitality Management(29), 157-167.

David, P. A. ve Foray, D. (2002). Economic fundamentals of knowledge society. The International Social Science Journal(171), 1-19.

Decelle, X. (2004). A conceptual and dynamic approach to innovation in tourism. 01 01, 2013 tarihinde http://www.innonatour.usv.ro/docs/A%20CONCEPTUAL%20AND%20DYNAMIC%20APPROACH%20TO%20INNOVATION%20IN%20TOURISM.pdf adresinden alındı

Hall, C. M. ve Williams, A. M. (2008). Tourism and innovation. New York: Routledge.

Higgings, J. M. (1996). Innovote or evaporate: creativ tenchniques for strategist. Long Range Planning, 29(3), 370-380.

Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 1-12.

Kandır, S. Y., Özmen, M. ve Önal, Y. B. (2007). Türk turizm sektöründe büyüme göstergelerinin turizm İşletmelerinin finansal performansına etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 211-237.

Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2011). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

Liu, L. X. (2006). Public policy analysis. Dalian: Dongbei University of Finance and Economic Press.

Mei, X. Y., Arcodia, C. ve Ruhanen, L. (2012). Towards tourism innovation: A critical review of public polices at the national level. Tourism Management Perspectives(4), 92-105.

Olalı, H. (1982). Turizm politikası ve planlanması. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.

Stevenson, N., Airey, D. ve Miller, G. (2008). Tourism policy making: The policymakers perspectives. Annals of Tourism Research, 35(3), 732–750.

Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel değişimin yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

İNCELENEN MEVZUATLAR

1618 Numaralı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

2634 Numaralı Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

2863 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkların Korunması Kanunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

5225 Numaralı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

6326 Numaralı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

Devlet Planlama Teşkilatı (1979), Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1985), Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan5.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1990), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan6.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1995), 1996 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1996), 1997 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1996), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan7.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1997), 1998 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1998), 1999 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (1999), 2000 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2000), 2001 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2001), 2002 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan8.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2002), 2003 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2003), 2004 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2004), 2005 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2005), 2006 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2006), 2007 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2007),  Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf, E.Tarihi:  01.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2007), 2008 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2008), 2009 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2009), 2010 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2010), 2011 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2011), 2012 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 10.01.2013

Devlet Planlama Teşkilatı (2012), 2013 Yılı Programı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf, E.Tarihi: 01.01.2013

Diğer Mevzuatlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Mevzuatlar, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/, E.Tarihi: 31.12.2012

Facebook Yorum

Yorumlar(0)

Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yap

  • Ad-Soyad:
  • E-Posta:
  • Yorumunuz: